نرم افزار crm

پنج‌شنبه 16 آذر‌ماه سال 1391
ترک
از منــ پرسید: ســیــگار

را تــرک نـکردی؟؟؟ گفتـم نــه

کبریــت را ترکــ کرده ام
...

ســیـگار را بـا ســیـگار

روشـــــن میـکنم