نرم افزار crm

شنبه 29 اسفند‌ماه سال 1388
هر چه پیش آید ما را خوش آید .
لغزش نسیم بر شکوفه های نو رس

تابش شعشه آفتاب بر شادی ابرهای سفید در آسمان آبی

نم نم ک باران

سور و سات بنفشه

ماهی سرخ در آبگینه ها

شلوغی کوچه ها و خیابان ها...

یک آن سکوت ...

کوچه های خالی و خیابان های بی ماشین ..

بوم بوم

آغاز سال 1389 هجری شمسی

لبخند، بوسه، عیدی، دید و بازدید ...

و دفترکی سفید و نو در پیش روی ما

هر ورق ش داستانکی هست که نوشته خواهد شد در این دفتر نو به دستان شما

آرزو می کنم که شنوندگان داستانک های جدید شما در سال در پیش رو با لبخندی بر لب ...

آفرین گویان شما را بستایند با یاد نیک ..

سالی پر از هر چه که شما را شاید و بر شما پاید آرزو کننان، آرزو می کنم

هر چه پیش آید ما را خوش آید .


آخرین ساعت های سال 88

حمید محمودزاده